Graad 11 – Besigheidstudies


Juf. Carli Wüst se nommer: 078 174 2667

 

30 April

Onthou, gister en vandag moet julle werk aan die aktiwiteite in die boek.
Ek sal gou foto’s stuur….

Hier is dit ook vir die wat nie foto’s kan oopmaak nie.
Let wel, by die hersieningsoefening, het ek twee van die vrae bietjie verander.
Woensdag 29 April:
Aktiwitieit Handboek bl.69.

1.1 Verduidelik kortliks wat stres is.
1.2 Onderskei tussen positiewe en negatiewe stres
1.3 Verduidelik hoe mens stres kan hanteer
1.4 Verduidelik waarom die Nasionale kredietwet so ‘n groot invloed op Citicars gehad het.
1.5 Verduidelik kortliks wat ‘n stresbestuurprogam is.
1.6 Noem enige vyf doelwitte wat Citicars wil bereik met die stresbetuurprogram
1.7 Bespreek die vyf teoriee oor die bestuur van verandering in ‘n opstel.
1.8 Bespreek die twee tipes verandering in ‘n kort opstel.
1.9 Verduidelik kortliks wat ‘n gebalanseerde leefstyl behels.

2. Verduidelik hoe die volgende faktore kan bydra tot ‘n krisis. Bespreek ook wat ondernemings kan doen om die uitwerking van “n krisis wat deur die volgende faktore veroorsaak word , te beheer:
2.1 Moeilike sperdatums
2.2 Verlies aan eiendom
2.3 Siekte (Dink aan die Corona Virus en die impak van die lockdown.)

Donderdag 30 April
Hersieningsaktiwiteit
1. Verduidelik wat stress is
2. Verduidelik wat ‘n krisis is
3. Noem Kotter se 8 stappe na verandering
4. Noem twee redes waarom mense geneig is om verandering te weerstaan
5 Noem een strategie wat verband hou met weerstand teen verandering.

 

 

28 April

John Kotter se AGT STAPPE na suksesvolle verandering: Model om mense se reaksie op verandering en die bestuur van verandering te verstaan

By die model hoef julle net die hoof opskrifte op te som, soos bv Dringendheid, Saamwerk, Visie, ens.
Daarna som julle die volgende op:

GROOT VERANDERINGE waarmee mense en die besigheid te doen het.

* AFLEGGING*
• Besighede besnoei die aantal werkers om hulle loon- en salarisrekening te verminder
• Die onderneming moet dan met minder personeel bedryf word en afleggingspakkette uitbetaal
* WERKLOOSHEID*
• Verandering kan tot werkloosheid lei, bv. Aflegging van personeel, sluiting van ‘n onderneming, verkoop van ‘n onderneming of samesmelting met ‘n ander onderneming
• Dit verlaag die lewensstandaard binne die gemeenskap
GLOBALISERING
• Besighede kan makliker in verskillende lande handel dryf.
• Besighede moet aanpas by en veranderinge hanteer wat globalisering meebring.
• Nuwe tegnologie moet geinkorporeer word om prosesse doeltreffender te maak.
• Produk- of diensdifferensiasie en beter kwaliteit is noodsaaklik wat sterk mededinging tot gevolg het.
REGSTELLENDE AKSIE
• Wette het Besighede gedwing om te verseker dat hulle gelyke geleenthde aan voorheen benadeeldes bied.
• Werkers kan gegrief voel oor regstellende-aksie aanstellings.
• Mense wat in hierdie poste aangestel is, sukkel soms om aanvaar te word deur medewerkers.

STRATEGIEË OM SEKERE VERANDERINGE TE HANTEER:

GLOBALISERING
• Wees bewus van veranderinge in jou verwante bedryf.
• Bly op hoogte van nuwe tegnologie, prosesse en verwikkelinge wat jou onderneming ‘n mededingende voordeel kan gee.
• Ondersoek oorsese markte vir jou produkte.
• Soek oorsese vervaardigers, materiale en verskaffers.

REGSTELLENDE AKSIE
• Verhoog vaardigheidsvlakke om meer mededingend te wees vir poste en bevordering.
• Erken en respekteer verskille en fokus op die bereiking van doelwitte en doelstellings.
• Wees op die uitkyk vir selfindinesnemingsgeleenthede.

Maniere waarop besighede VERANDERING in die werkplek kan BESTUUR
• Benut doeltreffende en gepaste besluitnemingsvaardighede.
• Herken en aanvaar verandering.
• Bestuur onbekende situasies en reageer positief daarop.
• Hanteer konflik.
• Wees kreatief en veelsydig.

 

27 April

More Gr11’s
Die program vir die week lyk soos volg:
27 April tot 1 Mei 2020
Ma: Doen verdere opsomming oor Stres en Krisisbestuur (Vanaf Maniere om Stres te bestuur tot by Eksterne oorsake van Verandering)
Di: Doen laaste stuk opsommingswerk vir die hoofstuk (Vandaf Kotter se 8 stap Model tot by maniere om verandering te bestuur)
Wo: Doen Aktiwiteit Onderwerp 2 op Bl.69 in die handboek.
Do: Doen Onderwerp 2 se Hersieningstoets op 70.
Vry: Doen ‘n aktiwiteit wat ek op die groep sal plaas wat die afsluiting van die hoofstuk sal wees.

Ek sal more se opsommingswerk steeds more eers stuur. Hierdie is net sodat julle meer duidelikheid het oor hoe die week gaan lyk.
Sterkte!

Vandag se opsommingswerk:

MANIERE OM STRES TE BESTUUR
• Wees van jou behoeftes en begeertes bewus.
• Verander omstandighede wat jy reeds weet stresvol gaan wees, waar dit moontlik is.
• Pas tydsbestuur toe.
• Vermy konflik.
• Kry genoeg slaap.
• Vind ‘n ontspanningstegniek wat vir jou werk.
• Beoefen ‘n gebalanseerde lewenstyl.
• Vind kreatiewe maniere om jou werk met ontspanning te balanseer.

Definisie en voorbeelde: KRISIS in die WERKPLEK
• Krisis is ‘n gebeurtenis waarvan verwag word om tot ‘n onstabiele en gevaarlike situasie te lei.
• Dit is ‘n situasie wat onvoorspelbaar is, maar nie onverwags nie
• Voorbeelde sluit in: finansiële krisis, tegnologiese krisis, kwaadwilligheid, natuur krisis, geweld.

MANIERE waarop sake besighede krisisse in die werkplek kan hanteer
• Kommunikeer die krisis met almal betrokke, selfs al is daar nog nie ‘n oplossing nie.
• Kommunikeer die potensiële oplossing.
• ‘n Buigsame of groeiende ingesteldheid is belangrik.
• Evalueer die situasie.

INTERNE en EKSTERNE OORSAKE VAN VERANDERING
Die veranderinge, wat binne die onderneming plaasvind, kan voortspruit uit:

INTERNE OMGEWING
• Veranderings in rigting en doelstellings.
• Veranderings in ideologie van ‘n onderneming.

EKSTERNE OMGEWING
• Die ontwikkeling van tegnologie.
• Globalisering van mark.
• Nuwe mededingers op die mark.

 

22 April

Hallo Gr11s!
Gister het ons die OORSAKE van stres gedoen.
Vandag kyk ons na die hoekom dit belangrik is om stres te bestuur, met ander woorde, watter gevolge daar moontlik kan wees as stres nie goed bestuur word in besighede nie.
Hier volg julle opsommingswerk vir vandag…

Opsommingswerk 22 April 2020
Verduidelik die BELANGRIKHEID van STRESBESTUUR in die werkplek
AFWESIGHEID:
• Personeel kan afwesig wees weens gesondheidsprobleme soos hartaanvalle & beroertes.
SWAK OORDEEL:
• Veral in krisis- & noodsituasies wat lei na ongelukke (bv. in fabrieke).
GRIEWE EN KLAGTES:
• Onopgeloste probleme lei tot bedankings & hoër personeelomset = laer produktiwiteit & addisionele kostes.
KONFLIK & INTERPERSOONLIKE PROBLEME:
• Diverse arbeidsmag kan spanwerk bemoeilik en interpersoonlike eise wat spanwerk tussen lede stel lei tot ooreising.
KLANTEDIENS (Customer service) PROBLEME:
• Werkers wat moeg & gestres is, kan hul frustrasie op klante uitneem wat ‘n impak op winsgrense kan hê.
WEERSTAND TEEN VERANDERING:
• Gestresde werkers is geneig om vas te klou aan die ou manier van dinge doen, selfs al is dit nie doeltreffend nie – ontwikkel NEOFOBIE (vrees vir nuwe dinge)
ONPRODUKTIEWE ARBEIDSMAG:
• Erge stresvolle werker sal baie onproduktief wees SWAK PRESTASIE:
• Te veel stres verlaag die prestasie van werkers.

Dis al vir vandag.
Asseblief laatweet as julle ernstig agter is of enige ander probleme ervaar. Ek sal graag wil help.
As jy reg is met die werk en mooi by is, stuur asb vir my ‘n ? deur die loop van vandag.
Ek wil van almal op die groep iets hoor op whatsapp.
Dankie!?

Onthou ook om julle ouers of voogde te laat teken by julle voltooide opsommings asseblief.

 

21 April

More Gr11’s!
Ek stuur vir julle vandag se opsommingswerk. Dit lyk soos baie, maar dit is kort sinne en sal vinnig wees om op te som.
Die oorsake van stress in sake-omgewings is ‘n belangrike tema wat nie genoeg in die handboek bespreek word nie, so maak seker julle som die werk op.
*Onthou, ons is nou by Onderwerp 2: Stress en Krisisbestuur (Hooftema: Besigheidsrolle).
Bl.65 tot70 in die handboek*

 

21 April 2020: ONDERWERP 2: STRES EN KRISISBESTUUR

Betekenis van STRES:
~Stres is die liggaam se manier om te reageer op ‘n moeilike situasie of verandering wat ‘n FISIESE, VERSTANDELIKE of EMOSIONELE aanpassing of reaksie vereis.
~Twee tipes stress:
1. Positiewe stress- motiveer ons om goed te doen
2. Negatiewe stress- sleg vir die gesondheid (Hartprobleme, maagsere ens.)

Noem / Verduidelik die OORSAKE VAN STRES in die sake-omgewing:

WERKINHOUD:
• Gebrek aan verskeidenheid en/of vervelige take (Boring werk)
• Onaangename take
• Gevaarlike take
WERKLAS:
• Om te veel of te min te hê om te doen
• Onder tydsdruk te werk
WERKSURE:
• Streng werkskedules
• Lang ure van alleen werk
• Onvoorspelbare werksure en/of Swak ontwerpte skofstelsels
DEELNAME & BEHEER:
• Gebrek aan deelname in besluitneming
• Gebrek aan beheer (bv. oor werkmetodes of werktempo)
ONTWIKKELING, STATUS & BETALING:
• Werksekerheid
• Gebrek aan bevorderingsgeleenthede
• Onduidelike/onregverdige prestasie-evalueringstelsel
ROL IN DIE ORGANISASIE:
• Onduidelike rol in die organogram (Bestuurstruktuur)
• Teenstrydige rolle in dieselfde werk
• Verantwoordelikheid vir mense
INTERPERSOONLIKE VERHOUDINGS:
• Swak en onverskillige toesighouding
• Swak verhoudings met medewerkers
• Geïsoleerde of solitêre werk (werk alleen)
ORGANISATORIESE KULTUUR:
• Swak kommunikasie
• Swak leierskap
• Gebrek aan duidelikheid oor sakedoelwitte
HUIS VS. WERK:
• Eise van werk en huis wat inmeng
• Geen ondersteuning by die werk vir probleme by die huis nie of
vica versa.

 

20 April

Hallo Gr11’s! Hoop julle naweek was goed.
Ons begin vandag met Onderwerp 2: Stres-en Krisisbestuur
Hierdie onderwerp is baie relevant vir ons in die tyd, met die Corona-virus wat baie probleme skep.

Lees asseblief vandag Bl.65 en 66 in julle handboeke, dan begin ons more met opsommings.
Mooi dag verder.

Hier is julle leeswerk vir vandag.

 

17 April

More Gr11’s. Julle werk vir vandag en die naweek is:
1. Maak seker jy het in jou handboek gelees van Bl.58 tot by bl.61.
2. Jyt die hele Aktiwiteit Onderwerp 1 op Bl.62 en 63 gedoen.
3. Jyt die hele Hersieningstoets op bl. 64 voltooi.
4. Jou opsommings is op datum.
5. Skryf ‘n kort paragraaf oor ‘n krisis-situasie wat vir jou baie stres veroorsaak het en hoe jy dit hanteer het (Hoe het jy jou stres verminder).
Mooi naweek. Werk hard en bly veilig ??

 

 

16 April

Baie dankie vir al die aktiwiteite wat ek al ontvang het. Dis lekker om te sien julle werk so mooi saam! Die paar wat nog moet instuur, asseblief stuur so gou as moontlik.
Julle hoef nie fotos te stuur van julle opsommings nie, ek gaan vertrou dat julle dit doen.
Ek gaan nou die laaste deel van die onderwerp se opsommingswerk deurstuur.

OPSOMMING 16 APRIL (KREATIEWE DENKE, gaan voort na die stappe van die probleemoplossingsiklus)

Voordele van SAAM MET ANDER WERK OM PROBLEME OP TE LOS
• Moeilik om kreatief en innoverend op jou eie wees.
• Dit help as jy idees kan toets op ander en hul mening daaroor kry.
• Om na ander mense se idees te luister laat dikwels jou eie idees verbreed.
• Met ‘n groep mense, sal die totale ervaring en kennis toeneem.
• Dit laat die groep toe om probleme uit ‘n ander perspektief te sien.

PROBLEEMOPLOSSINGSTEGNIEKE

GEWONGE-VELD ONTLEDING (KRAG VELD ONTLEDING)
~Gebruik vir besluitneming.
~Veral met die implementering van bestuursverandering.
~Gestruktureerde manier van kyk na die dryfkragte-(voordele) en remkragte- (nadele) as ‘n plan vir ‘n verandering.
~Stappe van die tegniek:
1. Beskryf die HUIDIGE situasie (hoe dit nou is) en die VERLANGDE situasie(hoe ons wil he dit moet wees).
2. Maak ‘n lys van alle DRYFKRAGTE (voordele) en REMKRAGTE (nadele) wat die verandering sal ondersteun en weerstaan(teenstaan).
3. Ken ‘n TELLING toe aan elke krag deur ‘n numeriese skaal te gebruik, waar 1 SWAK is en 5 STERK is.
4. WEEG die positiewe en negatiewe faktore op en besluit dan of die projek lewensvatbaar(realisties, die moeite werd) is.
5. Kies die krag met die HOOGSTE TELLING as die OPLOSSING.
6. As die projek LEWENSVATBAAR is, soek maniere om die KRAGTE vir VERANDERING te VERGROOT.
7. Identifiseer PRIORITEITE en ontwikkel ‘n AKSIEPLAN.

DELPHI TEGNIEK
~Word gebruik om nuwe en komplekse probleme op te los.
~Gebruik ‘n paneel kundiges (experts) wat nog nooit ontmoet het nie.
~Dit moedig kreatiewe probleemoplossing aan sonder die nadeel van groepbyeenkomste.

Som die foto oor die 9 stappe vir die Delphi tegniek ook op.

 

15 April

More julle, ek wag nog vir ‘n klomp aktiwiteite. Asseblief stuur julle fotos deur.

Ek gaan die werk wat julle moet opsom sommer as ‘n whatsapp boodskap stuur, dan vat dit bietjie minder data as foto’s. Dis darem nie so baie nie, so maak die opsommings vir die Kreatiewe Denke Onderwerp vandag klaar asseblief.

Ons gaan hoofsaaklik fokus op hersienning in die tyd, maar voor ons daarby kom, wil ek net he julle moet die onderwerp 1 (Kreatiewe denke en probleemoplossing) op bl.58 tot 64 klaar deurlees en die Aktiwiteite op Bl.62, 63 en 64 voltooi, soos wat ons in die klas bespreek het aan die einde van laas kwartaal. Hierdie is die werk wat julle eintlik alreeds moes deurgaan in die afgelope twee weke, so ek wil graag he dat teen moreoggend 9h ek van almal fotos ontvang het van julle voltooide aktiwiteite. Sterkte!

Hooftema: Besigheidsrolle
Kwartaal 2: Onderwerp 1 – Kreatiewe denke en Probleemoplossing

Verduidelik die betekenis van kreatiewe denke
• Die vermoë om aan verskeie oorspronklike, nuwe idees of nuwe benaderings te dink
• Om oorspronklik, innoverend of vindingryk te wees.
• Jy moet op ‘n nuwe manier probeer dink en dit toepas

Onderskei tussen ROETINE denke en KREATIEWE denke
ROETINE DENKE
‘n linker breinfunksie.
Fokus op analitiese denke, logika, redenering, hoeveelheid en geskrewe vaardighede.

KREATIEWE DENKE
Is ‘n regter breinfunksie.
Fokus op kreatiwiteit, verbeelding, insig, holistiese denke (groot prentjie), kuns en musiek

Onderskei tussen KONVENSIONELE en NIE-KONVENSIONELE oplossings
KONVENSIONELE OPLOSSINGS
• Oplossings wat oor die algemeen gedoen of geglo word.

NIE-KONVENSIONELE OPLOSSINGS
•Oplossings wat nie algemeen gedoen of geglo word nie.

Hoe ‘n onderneming ‘n OMGEWING KAN SKEP wat kreatiewe denke stimuleer/bevorder (Ken 5)

1.Beklemtoon die belangrikheid van kreatiewe denke om te verseker dat alle personeel weet dat die bestuur hul idees wil hoor.
2.Moedig personeel aan om met nuwe idees op te kom.
3.Maak tyd vir dinkskrumsessies (brainstorming) om nuwe idees te ontwikkel, bv. gereelde werkswinkels
4.Plaas voorstel-bokse regoor die werkplek en hou kommunikasiekanale oop
5.Lei personeel op in innoverende tegnieke, kreatiewe probleemoplossingsvaardighede, breinkaarte en laterale denke.
6.Moedig werknemers aan om binne die organisasie werk uit te ruil.
7.Moedig alternatiewe maniere van werk aan
8. Reageer entoesiasties op alle idees en laat niemand minder belangrik voel nie.

VOORDELE van kreatiewe denke in die werkplek(Ken 5)
1. Beter idees word gegenereer.(mee opgekom)
2. Komplekse sakeprobleme kan opgelos word.
3. Kreatiwiteit kan tot nuwe uitvindings lei wat die algemene lewenstandaard verbeter.
4. Die bestuur en werknemers kan by bly met die vinnig veranderende tegnologie.
5. Kan ‘n mededingende voordeel gee as unieke strategieë geïmplementeer word.
6. Produktiwiteit neem toe aangesien bestuur of werknemers vinnig idees kan genereer wat tyd en geld meer effektief benut.
7. Bestuurders en werknemers het meer selfvertroue omdat hulle hul volle potensiaal benut

Definieer PROBLEEMOPLOSSING
• Proses om:
1: ‘n situasie te analiseer
2: om strategieë te identifiseer
3: om verandering te laat plaasvind.
• Versamel feite om probleem te definieer
• Dit word dikwels deur een persoon / lid van senior bestuur gedoen.
• Verskeie alternatiewe word oorweeg voordat daar op die beste oplossing besluit word.

Die PROBLEEMOPLOSSINGSIKLUS (Sewe stappe) op bl. 58 en 59 in die handboek, som dit op uit die handboek.

Hierdie is wat julle vandag moet opsom.
As jy nie jou skryfboek by jou het nie, skryf dit asseblief netjies op ‘n folio bladsy sodat dit op ‘n latere stadium ingeplak kan word.
Dit is belangrik dat julle opsommings uitskryf want soos julle dit skryf maak jou brein kennis met die inhoud en help dit met die leerproses.
Ons sal more die Tegnieke van probleemoplossing hanteer.

Ek besef hierdie is ‘n moeilike situasie vir baie van julle en ek wil julle graag ondersteun in die tyd. Ek wil julle ook aanmoedig om nou julle beste te probeer en verantwoordelikheid te vat vir jou akademie. Eerder as om die Corona virus as ‘n verskoning te gebruik, sien dit as ‘n geleentheid om ‘n sterker mens te word. Ek hou track van almal se aktiwiteite en save dit op my rekenaar, so ek weet presies wie probeer en wie nie. As jy natuurlik regtig in ‘n moeilike set-up is, kan jy my laatweet en ek sal my bes doen om jou te help sover ek kan. Kom ons werk almal saam! ?

 

14 April

Okay, ek hoop ons kry die res vinnig by, maar ek moet solank aangaan om vir julle op hoogte te hou van ons werk. Ek besef hierdie is ‘n baie deurmekaar tyd en dalk voel van julle oorweldig, maar ek glo in elkeen van julle dat ons die beste van die situasie sal kan maak. Julle mag my whatsapp met vrae, maar as julle na 5h die middag ‘n vraag het, gaan ek eers die volgende oggend terugstuur ? Vir nou is dit belangrik om rustig te bly en elke dag die werk te doen wat aan julle deurgegee word. ✨

Ons gaan hoofsaaklik fokus op hersienning in die tyd, maar voor ons daarby kom, wil ek net he julle moet die onderwerp 1 (Kreatiewe denke en probleemoplossing) op bl.58 tot 64 klaar deurlees en die Aktiwiteite op Bl.62, 63 en 64 voltooi, soos wat ons in die klas bespreek het aan die einde van laas kwartaal. Hierdie is die werk wat julle eintlik alreeds moes deurgaan in die afgelope twee weke, so ek wil graag he dat teen moreoggend 9h ek van almal fotos ontvang het van julle voltooide aktiwiteite. Sterkte!

Julle hoef nog nie dit op te som nie, ek sal “slides” more deurstuur met die presiese werk wat opgesom moet word.

 

9 April

Hallo julle!
Sal almal in my Besigheidstudiesklas gou vir my ‘n pm stuur met jou naam asb.
Sal julle graag op die besigheidstudiesgroep wil kry.
Dankie!
Juf Carli?